080602 ΑΠΟΡΡΙΠΤΙΚΉ ΑΠΟΦ ΕΠΙΤΡΟΠΉς ΑΡΘΡΟΥ 152, επί της προσφυγής Νίκου Νίνβου, για την αποφ του ΔΣ ,για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας του οτε 
Saturday, June 7, 2008, 15:39 - κεραίες, ακτινοβολίες
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΘΡΟΥ 152 Ν.3463/06 Ν. ΧΑΝΙΩΝ-ΡΕΟΥΜΙΜΗΣ

Χονιώ 4-6-2008 Αρ, Πρωτ.Ταχ, Κώδ
: Α.Παπανδρέου 100 73100
Πληροφορίες : Αντιγόνη Παντελάκη Τηλέφωνο : 28210-46502
Φαξ : 28210-51540

ΠΡΟΖ 1.
2,

Δ/νση Τ. Α & Δ/σης Ν,Ρεθύμνης Περιφέρειας Κρήτης Χορτότζη 20 Ρέθυμνο Δήμο Ρεθύμνης
Ν[νο Νικόλαο δημοτικό σύμβουλο, ΕπικΕψα λ ή
Δημοτικής ΚίνησηςΠοΑιτών Δήμου Ρεθύμνης
Χμε απόδειξη) *

ΘΕΜΑ : Διαβίβαση Απόφασης Επιτροπής.
ΣΧΕΤ : α) II από 5-5-200Η Προσφυγή Νίνου Νικολάου επικεφαλή Δημοτικής Κίνησης ] Ιολιτών
Δήμου Ρεθύμνης. (Λ.Π.Κ. 20/5-5^2008)
Ρ) Η με αριθμ. 2643/14-4-2008 απόφαση Γ.Γ.Περιφφειας Κρήτης γ) Το με αρ.πρωτ. 3 ] 97/8-5-2008 έγγραφο της Δ/νσης Τ. Α & Λ/σης
Ν. Ρεθύμνης, δ) Η 31925/6-6-2007 απόφαση Υφυπουργού ΕΣ ΑΛΑ (ΦΕΚ Β Ί 020/22-6-07).
Σας αποστέλλουμε, σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ.5) του (δ) σχετικού, την μβ αριθμό 9/Τ1ρακτ. 7/2-6-200Η απόφαση της Κπιτμαπής μετά του αποσπάσματος του σχετικού πρακτικού. Η απόφαση αυτή πκόόΒηκε επί του (α) σχετικού.
Η απόφαση αυτή πρέπει να δημοσιευθεί από τον Λήμο με ανάρτηση στο κατάστημα τιυι. Για την δημοσίευση συντάσσεται πρακτικό δημοσίευσης ενώπιον ΰύο (2) μαρτύρων, το οποίο εν συνεχεία πρέπει να μας αποσταλεί, σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ.6) του (6) σχετικού.
Γ,ϊήσης γίνεται γνωστό ότι οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος που έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει την παραπάνω απόφαση στα αρμόδια Δικαστήρια μέσα σε προθεσμία 60 ημερών από την κοινοποίηση της.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


: ΙΙΓραμ^ας
6
ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ ΜΑΘΙΟΥΛΑΚΙΙ

!
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΘΡΟΥ 152 ΤΟΥ Ν.3463/2006
Ν.ΧΑΝΙΩΝΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 7Π/2008
Η προβλεπόμενη στο άρθρο 152 Ν. 3463/06 Ειδική Επιτροπή αποτελούμενη από τους Ζαχαρένια Μαθιουδάκη, Εφέτη Δ.Δ. και Μιχαήλ Πετρακάκη, εκπρόσωπο της ΤΕΔΚ Ν.Ρεθύμνης, που αναπληρώνει τον απουσιάζοντα εκπρόσωπο της ΤΕΔΚ Ν.Χανίων Μιχαήλ Κυνηγό και απόντος του Ιωάννου Αλεξανδράκη Πάρεδρου του Ν.Σ.Κ., η οποία συγκροτήθηκε με την 5252/3-7-2007 απόφαση του Γ,Γ.Π.Κρήτης και παρουσία της Γραμματέως Παντελάκη Αντιγόνης , υπαλλήλου κλάδου ΔΕ/Α' της Δ/νσης Τοπ.Αυτ/σης και Δ/σης Ν.Χανίων, συνεδρίασε μετά από νόμιμη πρόσκληση των μελών της την 2 Ιουνίου 2008 και ώρα 15.00 μ μ στο κατάστημα του Διοικητικού Εφετείου Χανίων, στην ο6ό Στρ Τζανακάκη: αρ. 3 (όροφος 4Οί) στα Χανιά και ασχολήθηκε με τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης, που συντάχθηκαν από την Πρόεδρο της και είναι τα εξής:
1- Η από 5-5-2008 προσφυγή της Δημοτικής Κίνησης Πολιτών Δήμου
Ρεθύμνου με επικεφαλή τον Νικόλαο Νίνο κατά της αριθμ. 2643/14-4-2008 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφερείας Κρήτης.
2. Η από 8-5-2008 προσφυγή του Δήμου Ρεθύμνης κατά της αριθμ.
2381/9-4-2008 απόφασης Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης
Η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις κείμενες διατάξεις κατά περίπτωση εξέδωσε τις παρακάτω αποφάσεις:
ΘΕΜΑ 1° : Η από 5-5-2008 προσφυγή της Δημοτικής Κίνησης Πολιτών Δήμου Ρεθύμνου με επικεφαλή τον Νικόλαο Νίνο κατά της αριθμ. 2643/14-4-2008 απόφασης Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης.
Εισηγήτρια: Ζαχαρένια Μαθιουδάκη

ΑΠΟΦΑΣΗ 9^/2008
Αρχισε η συζήτηση μεταξύ των μελών της επιτροπής με την ανάγνωση της από
2-6-2008 έγγραφης εισήγησης της εισηγήτριας η οττοία εισηγήθηκε την απόρριψη της προσφυγής για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση της.
Η Επιτροπή έλαβε υπόψη της ότι:
1. Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Κρήτης με την 2643/14-4-2008 προσβαλλόμενη απόφαση του απέρριψε την προσφυγή που άσκησε ενώπιον του ο ήδη προσφεύγων, δημοτικός Σύμβουλος και επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Δημοτική Κίνηση Πολιτών» στο Δήμο Ρεθύμνης κατά της 201 /συν.6/17-3-2003 απόφασης - θετικής γνωμοδότησης του δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης για την Περιβαλλοντική Έκθεση της ΟΤΕ ΑΕ του έργου κ Σταθμό ς Βάσης ΟΤΕ» με την ονομασία Ρέθυμνο Α Τ/Κ και κωδικό 0460035, στην οποία αυτός μειοψήφησε. Η αφορώσα το παραπάνω έργο Περιβαλλοντική Έκθεση, διαβιβάσθηκε στον Δήμο από την Διεύθυνση ΠΕ.ΧΩ. της Περιφέρειας Κρήτης (έγγραφο 171/10-1-2003). Το έργο εντάσσεται στην κατηγορία Β4 (υ.α Η Π. 15393/2332 ΦΕΚ Β 1022/5/3/02, όπως τροποποιήθηκε με την ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/ οικ. 126880{ΦΕΚ Β 435/29.3 2007) Η απόρριψη έγινε με την αιτιολογία όπ δεν πρόκειται για εκτελεστή πράξη αλλά, απλή γνωμοδότηση. Κατά της απόφασης αυτής για εσφαλμένη κρίση στρέφεται ήδη ο ίδιος προσφεύγων.
2. Η φύση της απόφασης - γνωμοδότησης του δημοτικού Συμβουλίου
Ρεθύμνης, την οποία αρχικά προσέβαλε ο ως άνω δημοτικός σύμβουλος, προκύπτει
από τις ειδικότερες διατάξεις, βάσει των οποίων ζητήθηκε. Αυτές είναι οι διατάξεις α)
των άρθρων 4 και 5 του ν 1650/1986. όττως τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 2 και 3 του
^3010/2002 ΦΕΚ Α 91/25.4 2002, σε εναρμόνιση του με τις Οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/11/Ε Ε, που αφορούν την διαδικασία δημοσιοποίησης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και της Περιβαλλοντικής έκθεσης, αναλόγως της κατηγορίας του έργου, β) της απόφασης ΥΠΕΧΩΔΕ 126 884/5-3-0 7/Ε Υ Π Ε/οικ. 126884 (ΦΕΚ 8 435/29.3.2007), που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 31 παρ. 18 Ν. 3231/2006 (Α 13) και αφοράΓ μεταξύ άλλων, την διαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης για τις Εγκαταστάσεις Κεραιών Σταθμών στην Ξηρά: σύμφωνο με το άρθρο 31, παρ. 18 του ν. 3431/2006 (ΦΕΚ Α' 13), η οποία με το άρθρο 9 αυτής, προκειμένου για έργα Κατηγορίας 84 ως προς την διαδικασία έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, παραπέμπει στο άρθρο 11 της Η.Π.11014/703/Φ104 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β' 332/20.03.2003). Κατά δε το τελευταίο αυτό άρθρο.
ορίζεται ότι : «2. Η αρμόδια Υπηρεσία αφού εξετάσει τον φάκελο και διαπιστώσει
ότι είναι πλήρης τον διαβιβάζει εντός 1^ ημερών στις τυχόν συναρμόδιες Νομαρχιακές Υπηρεσίες ή Φορείς και στις κατά τόπο αρμόδιες Εφορίες Αρχαιοτήτων, καθώς και σε
εξαιρετικές περιπτώσεις, αν κριθεί αναγκαίο, σε 3. Εντός 15 ημερών από
τη τταραλαβή του φακέλου οι προαναφερόμενες υπηρεσίες και φορείς διαβιβάζουν τη
γνώμη τους στην αρμόδια ως άνω υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. 4. Μετά
Την παραλαβή των ως άνω γνωμοδοτήσεων ή άλλως μετά την παρέλευση της
προθεσμίας της παραγράφου 3 και ανεξάρτητα από το αν έχουν διαβιβασθεί ή όχι οι
γνωμοδοτήσεις αυτές, εκδίδεται μέσα σε 15 ημέρες η απόφαση έγκρισης η μη
Περιβαλλοντικών Όρων από τον οικείο Νομάρχη μετά αϊτό εισήγηση 5 ».
3. Από τις διατάξεις αυτές, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 20 του
Κώδικα Δίοικητικής Διαδικασίας (ν 2690/1999 Α'45) και ιδιαιτέρα αυτήν της παρ. 4,
"κατά"τηνΟττοία, «4. Αν η απλή γνώμη δεν υποβληθεί μέσα στην προθεσμία που έχει
ταχθεί προς τούτο από το νόμο ή από το αποφασίζον όργανο ή: σε κάθε περίπτωση,
μέσα σε εύλογο χρόνο, η διοικητική πράξη μπορεί να εκδοθεί και χωρίς αυτήν?>,
προκύπτει ότι, η γνώμη των φορέων, μεταξύ των οποίων και ο Δήμος, για την οττοία
έγινε ανωτέρω αναφορά, συνιστά απλή γνώμη, συνεπώς το Δημοτικά Συμβούλιο έχει
στην εξεταζόμενη περίπτωση γνωμοδοτική αρμοδιότητα να εκφέρει αττλή γνώμη, από
την οποία δεν δεσμεύεται το αποφασίζον όργανο, συνεπώς η γνωμοδότηση του

συνιστά προπαρασκευαστική πράξη, η οττοία ως εκ τούτου, στερούμενη εκτΕλεοτότητρς. ελέγχεται κατά την ενσωμάτωσή της ^ στην διοικητική ττράξη , που εν "συνεχεία θα εκδοθεί από το όργανο που έχει την αποφασιστική αρμοδιότητα να αποφανθεί και στην προκειμένη περίπτωση: με την έκδοση από τον Νομάρχη της απόφασης έγκρισης ή μη περιβαλλοντικών όρων του υπόψη έργου. Ενόψει αυτών, δεν_χωρεϊ νομίμως προσφυγή ενώπιον του Γ.Γ Π.Κ. κατά της 201/συν.6/17-3-2008 απόφασης - γνωμοδότησης του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης. Νόμιμα και ορθά_συνεπώς αττορρίφθηκε^ ως απαράδεκτη, η προσφυγή αυτή με την προσβαλλόμενη απόφαση του Γ. Γραμματέα. Απορριπτέα αποβαίνει επομένως και η εξεταζόμενη προσφυγή.
Με βάση τα ανωτέρω η Επιτροπή
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Απορρίπτει την προσφυγή της Δημοτικής Κίνησης ΠοΛιτών Δήμου Ρεθύμνης με επικεφαλή τον Νικόλαο Νίνο.
Χανιά 2-6-2008

ακη
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ080317 ΑΠΌΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ ΑΡΙΘ 201 ) 08, θετική γνωμοδότηση για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας του οτε 
Saturday, June 7, 2008, 15:20 - κεραίες, ακτινοβολίεςΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
2. ΑΡΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3. ΔΕΛΗΜΠΑΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
4. ΔΕΡΕΔΑ ΚΗ Σ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
5. ΗΛΙΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
6. ΛΙΟΝΗ ΜΑΡΙΑ
7. Μ ΑΥΡΑΚΗ Σ Α ΝΤΟ ΝΙΟΣ
8. ΜΠΙΡΛΙΡΑΚΗ - ΜΑΜΑΛΑΚΗ ΘΕΟΠΙΣΤΗ
9. ΠΑ ΠΑΔΑΚΗ Σ - ΠΙ ΑΤΑ ϊ ΓΓ ΥΛΙΑΝΟΣ
ΤΟ. ΠΑΠΑΛΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
11. ΣΑΡΧΩΣΗ ΜΑΡΙΑ
12. ΓΑΓΑΝΗ ΕΛΕΝΗ
13. ΤΣΜΠΙΣΚΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
14. ΝΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
15 ΚΡΕΒΑΤΣΟΥΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 16. ΛΑΓΚΟΥ ΒΑΡΔΟ Υ-ΙΧΟ] ΝΑ Ε Υ ΑΝΟΙ Α . 17, ΜΑΡΙΟΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 18. ΧΑΜΟΓΕβΡΓΑΚΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1.ΑΛΕΦΑΝΤΙΝΟΣΜ1ΝΩΣ 2.ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3.ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4.ΒΑΒΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5.ΓΑΪΤΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
6. ΑΡΥ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
7. Π ΑΣ ΠΑΡ ΑΚΗ ΑΝΝΑ
3. Ψ ΑΘ ΑΚΗ Σ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΠΑΡΟΝΤΕΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

1. ΒΙΔΙ ΑΔΑΚΗ Σ ΣΠ ΥΡΟΣ, ΓΟ ΥΛ ΕΔ! ΑΝ ΩΝ
2. Μ Α Υ Ρ Ο Μ ΑΤΗ Σ Μ ΑΡ ΚΟ Σ, Μ ΑΡΟΥΛΑ
1, ΒΑΟΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΜΕΝΩΝ
3. ΒΟΥΡΒΑΧΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ . ΚΑΡΕ
4. Δ ΕΛΗΠ ΑΝ Ν Α ΚΗ Σ Ν. Χ ΡΟ ΜΟΝ ΑΣΤΗΡ ΙΟ Υ
5. ΖΟΥΛΑΚΗ Σ ΒΑΣΙΛ Η Σ, ΚΑ ΣΤΕΛΛΟΥ
6. ΔΑΣ ΚΑΛΑΚ Η Σ ΤΙ ΤΟ Σ, ΣΕΛΛ] Ο Υ
7. ΜΥΛΩΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙΟΥ
β- ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΟΡΟΥΣ
9. ΠΕΡΑΚΗΣΚΩΝ/ΝΟΣ. ΠΡΑΣΣΩΝ
10. ΓΓΑΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΥΜΩΝ
Ο κ. Λαμπρινός ήρθε μετά την ολοκλήρωση του 3°υ θέματος των εκτός ημερήσιας διάταξης και παρέμεινε μέχρι το τέλος της συνεδρίασης.
Ο κ. Γαϊτάνης απουσίαζε από την συζήτηση των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων και του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, και ήρθε κατά την διάρκεια συζήτησης του 2ϋϋ θέματος. Ο κ. Βαβουράκης ήρθε μετά την ολοκλήρωση του 4°" θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Ο κ. Δελήμπασης ήταν παρών στην συζήτηση των εκτός ημερήσιας διάταξης και στα δύο πρώτα θέματα της ημερήσιος διάταξης και αποχώρησε.
Παρόντος του Δημάρχου Ρεθύμνης κ.Μαρινάκη Χ. Γεωργίου, και της Δημοτικής Υπαλλήλου κ.Γαργερσύ Ελευθερία, ειδικής Γραμματέως του Δημοτικού Συμβουλίου, της Δ/ντριας των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου κας Πελαντακη Χρυσούλας και της Δ/ντριας των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου κ. Κελέκη Γεωργίας.
Ο κ. Πρόεδρος α,ψού διαπιστώθηκε ότι ι^τάρχει νόμιμη απαρτία και υπενθύμισε άτι,(σύμφωνα με την 50α/91 απόφαση του Δ. Σ), τα πρακτικά θα τηρούνται συνοπτικό με τρόπο σαφή και ακριβή και παράλληλα θα τηρούνται οι μαγνητοταινίες των συζητήσεων που θα είνα; προσιτές σε κάθε ενδιαφερόμενα, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, προς συζήτηση του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. Σκετττ: 201

Ο κ. Πρόεδρος ανακοίνωσε το θέμα: «Γνωμοδότηση για την Περιβαλλοντική έκθεση εγκατάστασης σταθμού ξηράς του Ο.Τ.Ε. Α.Ε. στη θέση «Ρέθυμνο» Δ. Ρεθύμνου επί των οδών Κουντουριώτη, Καψάλη και Γερακάρη » και θέτει υπόψη του Συμβουλίου την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής:
«Αναφορικά με την υποβληθείσα στην υττηρεσία μσς περιβαλλοντική έκθεση, του σταθμού ξηράς γρα εγκατάσταση κεραιών της Εταιρίας Ο.Τ.Ε. Α.Ε. η οποία υποβλήθηκε στο Δήμο Ρεθύμνου με το υπ αριθμό πρωτ 171 10-01-08 έγγραφο της Δ/νσης Π Ε ΧΩ της Περιφέρειας Κρήτης έχουμε να παρατηρήσουμε τα ακόλουθα:
Μετά απτό λεπτομερή εξέταση της μελέτης και των θεωρητικών υπολογισμών που περιέχονται σε αυτή, συνεπάγεται ότι δεν υπάρχει σημείο στο οποίο να είναι δυνατή η πρόσβαση του γενικού πληθυσμού και να παρατηρείται υπέρβαση των ορίων ασφαλούς έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία όπως αυτά ορίζονται στις παραγράφους 9 και 10 (κατά περίπτωση) του άρθρου 31 του Ν. 3431 (ΦΕΚ 13/3-2-2006) με θέμα «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» και στα άρθρα 2-4 της υπ αριθμού 53571/3839 (ΦΕΚ 1105/Β/6-9-2000) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης , Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Υγείας και Πρόνοιας, Μεταφορών και Επικοινωνιών , με θέμα «Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στην ξηρά».
Εφόσον λοιπόν τηρηθούν όλες οι τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, η όλη εγκατάσταση πραγματοποιηθεί με βάση τα σχέδια που υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας και με μέριμνα των εταιριών ΟΤΕ Α.Ε- και 0Ο3ΜΟΤΕ Α.Ε. αποκλειστεί η δυνατότητα αναρρίχησης του κοινού στον πυλώνα στήριξης των κεραιοδιατσξεων τους (όπως αναγράφεται και στην υποβληθείσα μελέτη), δεν υπάρχουν κίνδυνοι από ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία σε κανένα γειτονικό σημείο του σταθμού βάσης.
Αναφέρουμε επίσης ότι στην υποβληθείσα μελέτη έχει ληφθεί υπόψη ότι η απόσταση του εν λόγω σταθμού βάσης είναι μικρότερη των 300 μέτρων από την περίμετρο κτιριακών εγκαταστάσεων σχολικών κτιρίων και ως εκ τούτου εφαρμόστηκαν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 10 του άρθρου 31 του Ν.3431/06 ανώτερα όρια ασφαλούς έκθεσης πληθυσμού σε επίπεδα ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας για τις περιπτώσεις αυτές.
. Επιπλέον στα πλαίσια του προγράμματος ρβα~ίοη24 το Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και το Εργαστήριο Ραδιοεπικοινωνιών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, _^έχει ενκαταστήσει.σταθμούς μέτρησης της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας με σκοπό τη συνεχή| καταγραφή των επιπέδων της ήλεκτρο μαγνητική ς ακτινοβολίας σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Στο Ρέθυμνο, έχουν εγκατασταθεί τρεις σταθμοί μέτρησης ένας ΕΚ των οποίων στην οροφή του Δημαρχείου. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων είναι προ αβάσιμα στο κοινό από την ιστοσελίδα τους στο διαδίκτυο και τα δεδομένα των μετρήσεων γ;α τις 20/10/07 (τελευταία ενημέρωση) δείχνουν ότι τα επίπεδα ηλε κτρομ α γ νητ ι κής^~αΧτΤνοβολίας για διάφορες περιοχές συχνοτήτων είναι από δεκαεπτά έως και εβδομήντα φορές μικρότερα από τα αυστηρότερα όρια
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι δεν υφίσταται ενδεχόμενο έκθεσης του γενίκού πληθυσμού σε επίπεδα ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας άνω των ορίων ασφαλούς έκθεσης όπως αυτά καθορίζονται από την κείμενη νομοθεσία, από τον σταθμό του ΟΤΕ Α Ε. συνυπολογιζομένης της επιβάρυνσης λόγω της παρουσίας του σταθυαΟϋ&ΟΟί: κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας ΟΟ_3ΜΟΤΕ Α.Ε. στην ίδια θέση»,
Η κα Κελέκη ενημέρωσε το Σώμα ότι επικοινώνησε με τον ΟΤΕ και την διαβεβαίωσαν ότι δεν θα προσθέσουν τίποτα ^τι ς κεραίες; που υπάρξουν σήμερα, ότι μιλούν για τις υπάρχουσες κεραίες στο κτίριο του ΟΤΕ, για τιςοποίες έχεΓστοίχεία και ο Δήμος ότι δεν έχουν ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, αφού έχει μετρητή στην ταράτσα του Δημαρχείου και δεν δείχνει τίποτα.
Ο κ. Δερεδάκης πρότεινε να ζητηθεί η βοήθεια του ΤΕΙ στο Ηράκλειο, καθώς έχει μία κινητή μονάδα μέτρησης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας ώστε να μετρηθούν όλες οι κεραίες της πόλης.
Ο κ. Μαριόλος είπε ότ! υποτιμάται η νοημοσύνη του Δημοτικού Συμβουλίου όταν του φέρνουν ένα τέτοιο θέμα. Ο ΟΤΕ έβαλε παράνομα τις κεραίες σε δέκα εννιά

μέτρα από τα τταιδιά του σχολείου και πάνω από τα σπίτια της πόλης. Επί σειρά ετών αγωνίζονται να νομιμοποιήσουν αυτές πς κεραίες και καμιά δημόσια υπηρεσία δεν είπε εντάξει. Ο Δήμος δεν έχει κανένα εξειδικευμένο υπάλληλο με τα κατάλληλα όργανα να μας φέρει πειστήρια. Το Δημοτικό Συμβούλιο κατέληξε ο κ. Μαριόλος είναι αναρμόδιο
Ο κ. Πρόεδρος είπε ότι δεν υπάρχε: καμία αντίθετη άποψη και ότι αν γίνει αυτό που λέει ο κ. Μαριόλος το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να απαρνηθεί την επιστήμη.
Ο κ Νίνος είπε ότι υπάρξει έντονη ανησυχία νια το θέμα αυτό, γιατί υπάρχουν
δύο σχολεία πολύ κοντά. Είπε ότι θα "καταψηφίσει γιατί, ναι μεν υπάρχουν όρια τα
οποία δεν τα υπερβαίνουμε, αλλά ποιος μας λέει ότι αυτά τα όρια προστιθέμενα δεν
υπερβαίνουν τα όρια. Δυστυχώς δεν λαμβάνεται υπόψη η αθροιζόμενη ακτινοβολία
ΙτοΤΓπαίρνουμε, η οποία όχΓ μόνο 'ϋπερβα'ίν'ει τα άρια αλλάΊΌ'καταϋττερβ'αίνει. ~
Ο κ. Δήμαρχος είπε ότι πρόκειται για κεραίες της απλής συμβατίκή τηλεαφωνία και ότι η ύπαρξη κεραιών δεν είναι τόσο ανθυγειινό όσο νομίζουν κάποιοις
Ακολούθησε διαλογική συζ΄τηση ,στο τέλος της οποίας, ο κ. Πρόεδρος έθεσε
το θέμα σε ψηφοφορία. Από την ψηφοφορία προέκυψε ότι οι κ,κ. Αναγνωστάκης,
Αραμπατζΰγλου, Ηλιακής, Λαμπρινός , Μαυράκης, Παπαδάκης - Πιατάς, Παπαδουράκης , Σαρχώση, Λάγκουβάρδου - Σχοινά καί ο κ. Πρόεδρος γνωμοδότησαν θετικά (σύνολο ψήφων δέκα — 10 - ). ενώ οι κ. κ. Δερεδάκης, Λιονή, Μπιρλιράκη - Μαμαλάκη, Τσιμπισκάκης, Νίνος, Γαγάνη, Γαϊτάνης, Κρεβατσούλης, Μαριόλος, και Χαμογιωργάκης γνωμοδότησαν αρνητικά (σύνολο ψήφων δέκα -10-).
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ 4 του άρθρου 96 του Ν.3463/06 σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου
Το Συμβούλιο μετά τα παραπάνω και αφού είδε τις διατάξεις του Ν.3463/06, εξέδωσε κατά πλειοψηφία την 201/08 απόφαση του ως εξής:
Αριθμός Απόφασης 201
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Γνωμοδοτεί θετικά σχετικά με την Περιβαλλοντική έκθεση εγκατάστασης σταθμού ξηράς του Ο.Τ. Ε. Α.Ε. στη θέση «Ρέθυμνο» Δ. Ρεθύμνου επί των οδών Κουντουριώτου. Καψάλη και Γερακάρη με κωδικό θέσης α0460035»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΙΓΙΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΑΡΓΕΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
ά

■'
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ
Στο Ρέθυμνο την 20-3-2008 ο υττονεγραμμένος Κριτσιώτης Σταύρος κλητήρας
του Δήμου Ρεθύμνης, τοιχοκόλλησα στην θύρα του Δημοτικού Καταστήματος μετά σττό εντολή
του κ. Δημάρχου την με αρ. 201/2008 αττόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης,


080424 αίτηση Ν΄κου Νίνου, στο πρόεδρο του δημ ασυμβουλίου, για άμεση συζήτηση ,στο δημ συμβούλιο, της αίτησης 400 πολιτών, για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας 
Saturday, June 7, 2008, 15:16 - κεραίες, ακτινοβολίες
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
επικεφαλής .ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΝΟΣ ρέθυμνον 24-4-08
----------------------------------------------------
ΡΕΘΥΜΝΟ Τ Θ 24 ( 74100 ) τηλ-φαξ 2831022741
e-mail ninos@dimotiki-kinisi.gr
nikkater@otenet.gr

αριθ πρωτ 6664 / 29-4-08

προς
τον κ Πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου
δήμου Ρεθύμνου


ΣΧΕΤΙΚΗ 1/ η αίτηση 400 συμπολιτών προς εσάς, για συζήτηση στο δημ συμβούλιο του θέματος των κεραιών του ΟΤΕ [και όχι μόνον].
2/ η απ 2643 / 14-4-08 απόφαση της Περιφέρειας

ΘΕΜΑ ένταξη του θέματος «κεραίες κινητής τηλεφωνίας» στην ημερήσια διάταξη
του δημοτικού μας συμβουλίου.

Κύριε Πρόεδρε
Σας έχει κατατεθεί αίτημα ,[ κατά το άρθρο 215 του ΚΔΚΚ], από ένα μεγάλο αριθμό συμπολιτών ,οι οποίοι ζητούν την συζήτηση του θέματος των κεραιών του ΟΤΕ στο δημοτικό συμβούλιο.
Επιτρέψτε μου να σας αναλύσω την επιπρόσθετη σημασία του υποβληθέντος αιτήματος, με τα πάρα κάτω
1/ είναι κατ αρχήν, νομοθετημένο δικαίωμα των πολιτών και των κατοίκων της πόλης, να θέτουν προτάσεις για συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο.[ άρθρο 215 παραγρ 3 του ΚΔΚΚ].
Και αποτελεί υποχρέωση του Προέδρου, η συζήτηση ,στο ΔΣ, αυτών των προτάσεων, με ενημέρωση των αιτησάντων πολιτών ,για την σχετική απόφαση που θα ληφθεί.
2/ το θέμα των κεραιών του ΟΤΕ συζητήθηκε , προ μηνός, στο δημ συμβούλιο, όπου λήφθηκε η αριθ 201 /08 απόφαση ,με ισοψηφία στην οποία υπερίσχυσε η «διπλή» ψήφος του Προέδρου του ΔΣ!
Γράφτηκαν και κατατέθηκαν σημαντικές καταγγελίες, διαμαρτυρίες και ενημερώσεις ,επί του θέματος, που απέδειξαν ,ότι το ΔΣ δεν ενημερώθηκε επαρκώς επί του θέματος, και ,ακόμη, ότι η απόφαση επιρρεάσθηκε από αναληθείς εισηγήσεις του κ δημάρχου!
3/ κατατέθηκαν 2 προσφυγές κατά της ληφθείσης απόφασης, με πλήρη τεκμηρίωση των καταγγελλομένων και επικαλουμένων νόμιμων και βασίμων λόγων, που αναλύονται στην προσφυγή.
Όμως οι προσφυγές δεν εξετάσθηκαν για τον τυπικό λόγο, ότι η απόφαση του ΔΣ δεν έχει εκτελεστότητα, και άρα δεν προσβάλλεται με προσφυγές!
Κατόπιν αυτής της τοποθέτησης του Εποπτικού Οργάνου, δεν μένει στους θιγόμενους και αντιδρώντες πολίτες, άλλη δυνατότητα, κατά της απόφασης, πέραν της ,σωστής, επανασυζήτησης του θέματος ,με πλήρη κατάθεση ενημέρωσης στους δημοτικούς συμβούλους, από τους προτείνοντες την συζήτηση συμπολίτες[ και όχι μόνον].
Εκ των πραγματικών αυτών παραμέτρων του θέματος, προκύπτει η υποχρέωση ,όλων μας, για περισσότερο σεβασμό και ανταπόκριση μας ,στις κατατιθέμενες ανησυχίες των συμπολιτών μας.
Στοιχειώδης απόδειξη αυτής της υποχρέωσης μας είναι η άμεση εισαγωγή της πρότασης ,για συζήτηση, στο δημοτικό συμβούλιο.
4/ Το θέμα των κεραιών και της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, είναι πολύ μεγάλο, και οφείλει το δημοτικό συμβούλιο, να το αντιμετωπίσει στις σωστές του διαστάσεις!
Αυτό ,σίγουρα, δεν έγινε ,κατά την διαδικασία λήψης της 201/08 απόφασης του ΔΣ.
5/ Εν πάσει περιπτώσει μια τιθέμενη πρόταση από το 3% των συμπολιτών [ που σίγουρα θα ήταν πολλαπλάσιο, αν επεδιώκετο μεγαλύτερος αριθμός υπογραφών από τους προτείναντες συμπολίτες!], έχει μια ιδιαίτερη βαρύτητα ,και ξεφεύγει από την απλή διατύπωση του άρθρου 215 παραγρ 3 του ΚΔΚΚ!
Συνεπώς οφείλουμε ,όλοι, μια περισσότερη ευαισθησία στην αξιολόγηση του και στην ανταπόκριση μας.
6/ όπως είναι αυτονόητο, η ληφθείσα και προσβληθείσα απόφαση του δημοτικού συμβουλίου , ως μη επιδεχόμενη καμιά προσβολή και ακυρωτική διαδικασία, έχει ανοίξει τις εγκριτικές διαδικασίες και την νομιμοποίηση των κεραιών αυτών.
Συνεπώς η όποια καθυστέρηση σας, θα οδηγήσει σε τετελεσμένα γεγονότα, και θα αποτελέσει μια βάναυση προσβολή των δημοκρατικών διαδικασιών και της δημοκρατίας στον δήμο, που προβλέπει ο ΚΔΚΚ, με την θέσπιση των σχετικών άρθρων του.
Μπορεί η απόφαση του ΔΣ να είναι ,απλώς, γνωμοδοτική, αλλά στην δικονομική της διάσταση, έχει ουσιαστική επιρροή και αποτελεσματικότητα ,για την εγκατάσταση των κεραιών ,σε όλη την πόλη!
7/ εχουμε ,όλοι ,στον δήμο συμφωνήσει στην αναγκαιότητα αναβάθμισης του δημοτικού συμβουλίου!
Δεν υπάρχει σημαντικότερη παράμετρος ,σ αυτήν την προσπάθεια μας, από την συμμετοχή των πολιτών και από την αναγνώριση τους, με την εμπιστοσύνη τους.
Αλλά όλες αυτές οι λεκτικές θέσεις μας, πρέπει να υλοποιηθούν, γιατί αλλιώς θα φέρουν αντίθετο αποτέλεσμα από το τιθέμενο!
Και , σίγουρα, μια στοιχειώδη υλοποίηση ,αποτελεί το να «ακούμε» τους πολίτες ,τις αντιρρήσεις και τις απόψεις τους.
Επομένως ,και εκ τούτου του λόγου οφείλουμε την άμεση συζήτηση της τιθέμενης πρότασης των 400 πολιτών.
Κατόπιν των ανωτέρω, σας παρακαλώ για την άμεση [στο πρώτο δημ συμβούλιο, που θα συγκαλέσετε!] ένταξη της πρότασης των συμπολιτών ,για συζήτηση και απόφαση.
Με τιμή


Νίκος Νίνος,
δημοτικός σύμβουλος, επικεφαλής της μειοψηφίας στον δήμο


080328 προσφυγ'η Νίκου Νίνου, στον ΓΓ Περιφέρειας ,κατα της αποφ 201 / 08 του δημ συμβουλίου δήμου Ρεθύμνου 
Saturday, June 7, 2008, 15:12 - κεραίες, ακτινοβολίες
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
επικεφαλής .ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΝΟΣ ρέθυμνον 28-3-08
----------------------------------------------------
ΡΕΘΥΜΝΟ Τ Θ 24 ( 74100 ) τηλ-φαξ 2831022939
e-mail ninos@dimotiki-kinisi.gr
nikos@ninos.gr


προς
την Περιφέρεια Κρήτης
ελαβε απ 2226 / 28-3-08 περιφ δ/νση Ρεθύμνου
οδός Χορτάτζη
ΡΕΘΥΜΝΟ

ΕΝΣΤΑΣΗ
κατά της αριθ 201 / 17-3-08 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου δήμου Ρεθύμνου.


Ενιστάμεθα
Κατά την 201 / 17-3-08 απόφασης του δημ συμβουλίου δήμου Ρεθύμνου, για τους κατωτέρω νόμιμους ,αληθείς και βάσιμους λόγους.
1/ το Σώμα παραπλανήθηκε , και οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας επιρρεάσθηκαν από την ψευδή διαβεβαίωση του δημάρχου , ότι «πρόκειται για κεραίες της απλής συμβατικής τηλεφωνίας» , ενώ είναι δεδομένο ,πως πρόκειται για 6 κεραίες συμβατικής και 7 κεραίες κινητής τηλεφωνίας!
Επίσης ο κ δήμαρχος επιρρέασε τους δημ συμβούλους, λέγοντας ,ότι « η ύπαρξη κεραιών ,δεν είναι τόσο ανθυγειινή ,όσο νομίζουν κάποιοι»!
[βλέπε πρακτικό της απόφασης σελίς 3η στίχος 13 ,από άνω μετρώντας]
Να επισημάνουμε ,ότι οι κεραίες κινητής είναι το κύριο πρόβλημα, και συνεπώς αυτή η απόκρυψη, έχει την ουσιαστική σημασία της, αφού αποκρύπτει το[ κύριο] πρόβλημα!
2/ ακριβώς απέναντι, από το κτίριο ,στην ταράτσα του οποίου εγκαταστάθηκαν οι κεραίες, λειτουργούν Γυμνάσιο +Λύκειο, και οπωσδήποτε οι μαθητές υφίστανται την ακτινοβολία που εκπέμπεται.
Στα 100-150 μέτρα, λειτουργούν νηπιαγωγείο + δημοτικό σχολείο, οι μαθητές των οποίων υφίστανται την ακτινοβολία που εκπέμπεται!
3/ Μπορεί να έχουν τεθεί κάποια όρια αποδεκτής ακτινοβολίας, και μπορεί οι μετρήσεις να υπόκεινται αυτών των ορίων, όμως το θέμα των επιπτώσεων της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, δεν έχει εμπειρία σε βάθος χρόνου, ώστε να υπάρχει κάποια βεβαιότητα και σιγουριά.
Κανείς δεν μας έχει καθησυχάσει για τις επιπτώσεις της πολύχρονης [μέσα στα αποδεκτά όρια] προστιθεμένης ακτινοβολίας!
Αλλωστε οι παιδικοί οργανισμοί , έχουν άλλες αντοχές ,και κανείς δεν μας διαβεβαιώνει, για την ασφάλεια των παιδιών ,έναντι μιας συνεχούς «εισπραττομένης» ακτινοβολίας.
4/ ο επικεφαλής της δημοτικής μας παράταξης ,κ Νίκος Νίνος ,κατέθεσε στο δημ συμβούλιο τον προβληματισμό του, και την αγωνία του, για την υπάρχουσα ασάφεια, ως προς την συνολική και προσθετική επιβάρυνση ,από την ακτινοβολία, σε συσχετισμό ,και με την λειτουργία 2 σχολείων ,με 100δες μικρών μαθητών, πολύ πλησίον των κεραιών.
5/ για την λήψη της απόφασης ψήφισαν ,μόνον, 20 δημ σύμβουλοι, δηλ τα 2/3 περίπου των μελών ,και υπήρξε ισοψηφία αρνητικών και θετικών ψήφων.
Η έγκριση της τοποθέτησης των κεραιών ,έχει χροιά τοπικής κανονιστικής απόφασης, αφού επιτρέπει μια χρήση , σε κάποιο σημείο,και επομένως απαιτεί απόλυτη πλειοψηφία!
Συνεπώς δεν λήφθηκε απόφαση με τις, μόνον, 10 θετικές ψήφους, αφού απαιτούνται 14 ψήφοι!
6/ αν οι κεραίες δεν είχαν πρόβλημα επιβάρυνσης της υγείας ,λόγω της ακτινοβολίας, δεν θα υπήρχε λόγος να κρύβονται και να καμουφλάρονται ,με διάφορα τεχνάσματα, αλλά θα έπαιρναν ,όλες, νόμιμες άδειες.
Εκτός αν οι κεραίες του ΟΤΕ, εκπέμπουν λιγότερη ακτινοβολία και οι υπόλοιπες κεραίες, περισσότερη.
7/ Το θέμα της ακτινοβολίας από τις κεραίες του ΟΤΕ είχε αναδειχθεί στον τοπικό τύπο την 15/4/04.[ βλέπε «κρητ επιθ» της 15/4/04 και της 18/4/05]
8/ στο «ενημερωτικό δελτίο της ΕΕΤΤ» του Ιαν 2007,αναφέρονται τα εξής.
8-α) η κυριότερη βιολογική επίδραση των ραδιοκυμάτων,[ραδιοκύματα είναι η ακτινοβολία των σταθμών βάσης κινητής ,όπως αυτή του ΟΤΕ], είναι η αύξηση της θερμοκρασίας των ιστών που εκτίθενται σ αυτά.
8-β) όσον αφορά την σχέση με πρόκληση καρκίνων, η τεχνολογία είναι πολύ πρόσφατη, για να μπορούν να αποκλεισθούν πιθανά, μακροπρόθεσμα, αποτελέσματα.
8-γ) τα παιδιά αποτελούν μια ομάδα ιδιαίτερης ευαισθησίας, δεδομένου ,ότι διαθέ τουν λεπτότερο κρανίο και αναπτυσσόμενο νευρικό σύστημα.
9/ το ΠΑΚΟΕ,έχει πραγματοποιήσει σχετική έρευνα ,που δημοσιεύτηκε τον Δεκέμβρη 2007. Σ αυτήν διαβάζουμε τα εξής.
9-α) οι επιδράσεις όλων των ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών, είναι πλέον αποδεδειγμένες.
9-β) η επίδραση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας είναι αθροιστική και μακροπρόθεσμη!
Δηλαδή δεν αποβάλλεται από τον ανθρώπινο οργανισμό, αλλά συσσωρεύεται σε αυτόν ,και αυξάνει ,σαν σύνολο, κάθε φορά ,που ο ανθρώπινος οργανισμός εκτίθεται στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, και απορροφά ένα μέρος ή το σύνολο της!
9-γ) οι μέχρι τώρα έρευνες είναι ,αν μη τι άλλο, ανησυχητικές!
9-δ) τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία ,[ από τα οποία δύσκολα μπορούμε να προστατευθούμε!] διαπερνούν ,εύκολα, κτίρια και ανθρώπους ,προκαλώντας τα μεγαλύτερα προβλήματα υγείας.
9-ε) η επιτρεπόμενη ακτινοβολία , αναφέρεται σε κάθε γραμμάριο ιστού της κεφαλής!
9-στ) υπάρχουν αρκετές μελέτες, που αποδεικνύουν την επίδραση της ακτινοβλίας.
…. Επιρρεάζει τα κύταρα που προκαλούν πρόωρη γήρανση στον άνθρωπο.
…. Αυξάνει την πιθανότητα πάθησης από Αλτσχάιμερ, στεφανιαία νόσο ,και υπερκόπωση.
…. Μειώνεται η αυτοάμυνα του οργανισμού, και είμαστε πιο επιρρεπείς στα μικρόβια και στις ιώσεις.
…. Δημιουργούνται νευρολογικά προβλήματα,, τα οποία επιρρεάζουν την μελατονίνη του οργανισμού, η οποία συνδέεται με τις μεταβολές των οιστρογόνων στο γυναικείο στήθος.
10) στην πόλη ,πρέπει να υπάρχουν πολλές κεραίες κινητής ,δεδομένου ,ότι οι σταθμοί βάσης ,μέσα σε αστικό περιβάλλον ,είναι ανά μερικές εκατοντάδες μέτρων!
Που βρίσκονται, και πως είναι κρυμμένες, αφού δεν έχουν άδειες [ο δήμος , ασχολήθηκε ,μονο, προχθές, με τις κεραίες του ΟΤΕ]?
11/ στην αθηναική εφημερίδα «καθημερινή» της 3-2-2008, δημοσιεύεται σχετικό άρθρο.
Εκεί , αναφέρεται ,η έκθεση του 2007, μιας πολυεθνικής επιστημονικής επιτροπής, που λέει ότι «υπάρχουν αρνητικές συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία, από την έκθεση στην ακτινοβολία, ακόμα και όταν αυτή είναι εκατοντάδες ή χιλιάδες φορές κάτω από τα επίσημα όρια της Ευρώπης και των ΗΠΑ!!!!»
Παρα κάτω αναφέρει το δημοσίευμα, ότι τα όρια που έχουν τεθεί ,μπήκαν με την παραδοχή ,ότι οι ακτινοβολίες έχουν μόνο θερμική επίδραση!
Όμως υπάρχουν και μη θερμικές επιδράσεις!

Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ,πάσχει και πρέπει να ακυρωθεί, διότι
α/ ο κ δήμαρχος ,απέκρυψε από τους δημ συμβούλους, τις κινητές κεραίες ,οι οποίες και αποτελούν το πρόβλημα![ ως άνω 1ος λόγος]
Να σημειωθεί ,ότι οι δημ σύμβουλοι ενημερώνονται ,κατά την εισήγηση του θέματος, και η εισήγηση του ίδιου του δημάρχου, έχει ιδιαίτερη βαρύτητα.
β/ η απόφαση αφορά γνωμοδότηση-έγκριση , με την οποία επιτρέπει την εγκατάσταση κεραιών ,οι οποίες γενικώς απαγορεύονται.
Δηλαδή θεσπίζει [νομοθετεί] μια εξαίρεση!
Η παρούσα τοπική κανονιστική απόφαση εντάσσεται στην περίπτωση του αρθρου 79 παραγρ 1-α2, του Κώδικα.[προστασία της υγείας των δημοτών].
Συνεπώς η απόφαση αποτελεί τοπική κανονιστική απόφαση ,και απαιτεί την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του ΔΣ.
Η απόφαση λήφθηκε με 10 ψήφους, δηλ λιγώτερους των απαιτουμένων 14 ψήφων.
[ ως άνω 5ος λόγος ]
γ/ η επίδραση της ακτινοβολίας ,στα παιδιά των γειτονικών σχολείων, δεν είναι επιτρεπτή.
Τα παιδιά αποτελούν ομάδα ιδιαίτερης ευαισθησίας.
[ ως ο άνω 8-γ λόγος ]
Είναι δεδομένο, ότι και αν ακόμη οι μετρήσεις που γίνονται [ αν ,και όπου, γίνονται!], δείχνουν ακτινοβολίες κάτω των θεσπισμένων ορίων ,αυτό δεν προστατεύει τα παιδιά των όμορων σχολείων ,διότι αυτά τα όρια έχουν τεθεί με λανθασμένη παραδοχή, ότι η επιρροή της ακτινοβολίας είναι μόνο θερμική.
Σύμφωνα με την μελέτη της πολυεθνικής επιστημονικής επιτροπής, υπάρχουν αρνητικές συνέπειες για την υγεία ,από την ακτινοβολία ,ακόμα και αν οι μετρήσεις δείχνουν 100δες ή και 1000δες φορές κάτω από τα θεσπισθέντα όρια!
[ ως ο άνω 11ος λόγος ]
δ/ οι επιπτώσεις στην υγεία ,από την επίδραση της ακτινοβολίας ,είναι αθροιστική και μόνιμη.
Αλλωστε αρκετή ακτινοβολία υπάρχει παντού, στην πόλη και στο σπίτι.
Ολη αυτή ,μαζί με την ακτινοβολία των κεραιών κινητής του ΟΤΕ, θα επιρρεάσουν την υγεία των μικρών μαθητών των δύο σχολείων ,που γειτνιάζουν .
[ ως ο άνω 9ος λόγος ]
ε/ ο δήμος οφείλει να προστατεύει την υγεία των δημοτών του.
[ αρθρο 75 παραγρ γ -10 του Κώδικα ]
Συνεπώς δεν επιτρέπεται να λαμβάνει αποφάσεις οι οποίες βλάπτουν την υγεία των πολιτών.
Για τους ανωτέρω νόμιμους ,αληθείς και βάσιμους λόγους ,παρακαλώ για την ακύρωση της ληφθείσης απόφασης.
Με τιμή

Νικος Νίνος δημ σύμβουλος, επικεφαλής της «δημοτικής κίνησης των πολιτών»
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
1/ το πρακτικό της 201 / 17-3-08 απόφασης του δημ συμβουλίου.
2/ την απόδειξη τοιχοκόλλησης της απόφασης αυτής ,που έγινε την 20-3-08, η οποία αποδεικνύει το εμπρόθεσμο της παρούσης ένστασης.
3/ αντίγραφο της εφημ «καθημερινή» της 3-2-08 [για την κάλυψη του 11ου λόγου]
4/ φωτοαντίγραφο του «ενημ δελτίου της εεττ» τεύχους Ιαν 07 σελίδες 10-13
[ για την κάλυψη του 8ου λόγου ]
5/ φωτοαντίγραφο της εφημερίδας «νεα» ένθετο Δεκ 2007,με τίτλο «κεραίες κινητής τηλεφωνίας, κίνδυνος θάνατος!» [ για την κάλυψη του 9ου λόγου ]
6/ φωτοαντίγραφα δημοσιευμάτων τοπικής εφημ «κρητ Επιθ» της 14/4/04 + 18/4/04
[ για την κάλυψη του 7ου λόγου ]080505 προσυγή Νίκου Νίνου ,στην επιτροπή του άρθρου 152 του Κώδικα δήμων και κοινοτήτων, κατά της; αποφ ΓΓ Περιφέρειας ,που απέρριψε την προσφυγή Νίκου Νίνου ,κατά της αποφ 201 / 09 του δημ συμβουλίου Ρεθύμνου 
Saturday, June 7, 2008, 15:08 - κεραίες, ακτινοβολίες
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
επικεφαλής .ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΝΟΣ ρέθυμνον 5-5-08
----------------------------------------------------
ΡΕΘΥΜΝΟ Τ Θ 24 ( 74100 ) τηλ-φαξ 2831022741
e-mail ninos@dimotiki-kinisi.gr
nnin@mail.gr


προς
την ειδική επιτροπή του άρθρου 152 του Ν3463/06
της Περιφέρειας Κρήτης


σχετικά 1/ η από 28-3-08 προσφυγή μου στον ΓΓ της Περιφέρειας Κρήτης, κατά
της αριθ 201/08 απόφασης του ΔΣ δήμου Ρεθύμνου.
2/ η απ 2643 / 14-4-08 απόφαση του ΓΓ Περιφέρειας Κρήτης,που
απορρίπτει ,ως απαράδεκτη ,την προσφυγή μου.
3/ το άρθρο 77 παραγρ 4 του Ν 3463/06
4/ το άρθρο 151 του Ν 3463 /06


ΘΕΜΑ . προσφυγή κατά της αποφ απ 2643/14.4.08 του ΓΓ Περιφέρειας Κρήτης,
η οποία απορρίπτει την προσφυγή μου ,κατά της 201/08 απόφασης του
δημοτικού συμβουλίου του δήμου Ρεθύμνου.


Η άνω ( 2 ) σχετική προσβαλλόμενη με την παρούσα προσφυγή μου ,απόφαση του ΓΓ Περιφ Κρήτης ,εκδόθηκε την 14-4-08 και μου επιδόθηκε νομίμως την 25-4-08, επομένως εμπροθέσμως ασκείται η παρούσα προσφυγή μου
Η προσφυγή μου κατά της αποφ 201 / 08 του δημ συμβουλίου, δεν έγινε δεκτή από τον ΓΓ Περιφέρειας, και κρίθηκε ως απαραδέκτως ασκηθείσα, διότι κρίθηκε ,ότι η απόφαση του δημ συμβουλίου δεν έχει εκτελεστότητα, ως γνωμοδοτική, και ότι δεν προσβάλλεται με προσφυγή.
Ενίσταμαι
κατά της απόφασης απ 2643/14.4.08, του ΓΓ Περιφέρειας Κρήτης, και ασκώ την παρούσα προσφυγή μου, προς την Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152, σύμφωνα με το άρθρο 151 του Ν 3463/06, επικαλούμενος τους κατωτέρω βάσιμους ,αληθείς και νόμιμους λόγους.
1/ η προσβληθείσα απόφαση αριθ 201/17-3-08 του δημ συμβουλίου του δήμου Ρεθύμνου, αφορά στην θετική γνωμοδότηση του δήμου επί των περιβαλ όρων του σταθμού Ξηράς των κεραιών του ΟΤΕ, επί της λεωφόρου Κουντουριώτη ,εντός της πόλης του Ρεθύμνου.
Η γνωμοδότηση ζητήθηκε από την αρμόδια υπηρεσία της περιφέρειας Κρήτης ,με το απ 171/10-1-08 έγγραφο της, το οποίο πρωτοκολλήθηκε στον δήμο με αριθ πρωτ 664/16-1-08.
2/ σύμφωνα με τα προηγούμενα, η απόφαση λήφθηκε μετά την παρέλευση της 2μηνης προθεσμίας ,που προβλέπει το άρθρο 77 παραγρ 3 του Ν 3463/06.
3/ σύμφωνα με το άρθρο 77 παραγρ 1,η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας , ώφειλε να ζητήσει την γνώμη του δημ συμβουλίου.
Συνεπώς η γνωμοδότηση του δημ συμβουλίου είναι στοιχείο του φακέλλου της χορήγησης της έγκρισης ,από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας.
Επιπροσθέτως, σύμφωνα με την παραγρ 4 του ίδιου άρθρου, η διαφοροποίηση από την γνώμη του δημ συμβουλίου ,πρέπει να στηρίζεται σε ειδική αιτιολογία!
Αρα η ληφθείσα θετική γνωμοδότηση, έχει αποτέλεσμα και εκτελεστότητα, αφού απαλάσσει την αρμόδια αρχή έγκρισης των περιβ όρων από την απαιτούμενη ειδική αιτιολόγηση!
4/ η ληφθείσα απόφαση πάρθηκε με ισοψηφία 10 θετικών και 10 αρνητικών ψήφων, με υπερίσχυση της ψήφου του προέδρου ,η οποία ήταν θετική.
Επί του συνόλου των 27 μελών του ΔΣ η σχηματισθείσα πλειοψηφία των 10 ψήφων αποτελεί μια αδύναμη μειοψηφία!
5/ αποτελεί υποτίμηση της σημασίας και της βαρύτητας μιας απόφασης ενός δημ συμβουλίου, η παραδοχή ,ότι δεν έχει εκτελεστότητα και δεν προσβάλλεται.
Σε οποιανδήποτε αντίδραση των πολιτών ,θα βρεθεί απέναντι τους μια απόφαση του δημ συμβουλίου!
Ηδη έχει κατατεθεί αντίδραση από 402 πολίτες ,που ζητά νέο ΔΣ με το θέμα αυτό, αντιδρώντας στην ληφθείσα θετική γνωμοδότηση.
Αυτή η αντίθετη απόφαση του δημ συμβουλίου έχει μια ιδιαίτερη δυναμική και αξιολόγηση ,[ και καλώς την έχει!] ,από τα δικαστήρια, τις υπηρεσίες κλπ.
Αρα η προσβληθεία [ γνωμοδοτική] απόφαση του δημ συμβουλίου, έχει ιδιαίτερη αποτελεσματικότητα και ουσιαστική εκτελεστότητα.
Αλλωστε και η αρμόδια υπηρεσία που [ ως ώφειλε!], ζήτησε την γνωμοδότηση του δημ συμβουλίου, σίγουρα θα προβληματιζόταν πάρα πολύ ,πριν προχωρούσε σε αντίθετη [ προς την γνωμοδότηση] απόφαση της.
Αρα η θετική γνωμοδότηση του δημ συμβουλίου [που λήφθηκε υπό τα δεδομένα ,τα οποία αναλύονται στην προσφυγή μου ,προς τον ΓΓ Περιφέρειας], επιρρεάζει ουσιαστικά την υπηρεσία, στην απόφαση της.
6/ τα επικαλούμενα στην απόφαση του ΓΓ Περιφέρειας άρθρα 148 και 150 του Ν 3463/06, δεν μιλούν και δεν διακρίνουν μη εκτελεστές αποφάσεις του ΔΣ!
Αλλά εν προκειμένω έχουμε ,ούτως ή άλλως, απόφαση με ουσιαστικά αποτελέσματα και εκτελεστική δύναμι.
Κατόπιν των ανωτέρω πραγματικών ,βασίμων ,αληθών και νόμιμων λόγων, παρακαλώ να γίνει δεκτή η παρούσα προσφυγή μου και να ακυρωθεί η απόφαση του ΓΓ Περιφέρειας Κρήτης, που απέρριψε ως απαραδέκτως ασκηθείσα, την προσφυγή μου κατά της 201/08 αποφ του δημ συμβουλίου δήμου Ρεθύμνου.
Με τιμή


Νίκος Νίνος δημοτικός σύμβουλος δήμου Ρεθύμνου
επικεφαλής της μειοψηφίας στον δήμο.


Πίσω Επόμενο